EST RUS

Ahja Valla Tuglase Muuseum

ÜLDSÄTTED:
1.1. Nimi.
Mittetulundusühingu nimi on (moodustatud asutajaliikmete esitähtedest ning asukohast) TOLEKA AHJA (edaspidi MTÜ TOLEKA AHJA).  MTÜ  TOLEKA AHJA on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.
1.2. Asukoht.
Mittetulundusühingu asukoht on Ahja vald, Tartu mnt 16, 63710 Põlvamaa.
1.3. Staatus.
Mittetulundusühing TOLEKA AHJA on poliitiliselt sõltumatu eraõiguslik juriidiline isik. MTÜ TOLEKA AHJA juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, asutamislepingu otsustest ning käesolevast põhikirjast.
1.4. Majandusaasta.
MTÜ TOLEKA AHJA majandusaasta on 01. jaanuarist 31.detsembrini

1.      EESMÄRK:
2.1. MTÜ TOLEKA AHJA eesmärkideks on elavdada, arendada ja propageerida kohalikku  elu traditsioonide, kultuuri, hariduse, sotsiaal- ning turismivaldkonnas Ahja vallas: 
a) kultuuri, haridus- ja spordiettevõtmiste organiseerimine,  inimsõbraliku elukeskkonna ning kodukandi traditsioonide alalhoidmine ja arendamine,
b) kodukandi  majandus-, sotsiaalse ja kultuuritaseme arengule kaasaaitamine, heategevusüritused (oksjonid, väljamüügid, kontserdid jne),
c) läbi meelelahutusürituste kodukandi  laiemale üldsusele tutvustamine,  klubilise tegevuse arendamine, kultuurivahetusprogrammid,
d) traditsioonilises ja ajaloolises mõistes oluliste objektide taastamine, kodukandi ajaloo väärtustamine ja säilitamine,
e) uute vaba aja veetmise võimaluste loomine, populariseerimine ning korrashoid,
f) noorte kaasamine ja töökohtade loomine,
g) kodukandis turvalisuse tagamine.

MTÜ TOLEKA AHJA on vabatahtliku ja ühiskondliku tegevusega selts.

3.      TEGEVUSE PÕHIMÕTTED:
3.1. MTÜ TOLEKA  AHJA tegevuse põhimõteteks on kõik tegevused, mis arendavad kodukanti ja ei lähe põhikirjaga vastuollu. MTÜ TOLEKA  AHJA põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
Põhimõtted on:
a) liikmete hääleõiguse võrdsus,
b) liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus,
c) liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused ühingu ees,
d) liikmete õigus avalduse alusel ühingust välja astuda,
e) liikmete vahel mittejaotatava vara, tulu ja kapitali olemasolu.
3.2. MTÜ TOLEKA  AHJA võib omada vara, oma sümboolikat ja pitsatit.
3.3. MTÜ TOLEKA AHJA on asutatud määramata ajaks.

4.      LIIKMESKOND:
4.1. MTÜ TOLEKA AHJA asutajaliikmed on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.
4.2. MTÜ TOLEKA  AHJA liikmeks võivad olla juhatuse poolt vastuvõetud vähemalt 16-aasta vanused isikud, olenemata töö- või elukohast, kui nad tunnistavad ühingu eesmärki ja põhikirja.
4.3. Liikmete õigused on:
a)  osaleda MTÜ TOLEKA AHJA poolt korraldatavatel üritustel,
b)  esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi MTÜ TOLEKA AHJA tegevust puudutavates küsimustes,
c)  valida ja olla valitud MTÜ TOLEKA AHJA organitesse,
d)  algatada kooskõlastatult MTÜ TOLEKA  AHJA juhatusega ühingu programme.
4.4. MTÜ TOLEKA AHJA  liikmeks soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teatab vastuvõtmisest või sellest keeldumisest.
4.5. Liikmeskonnast väljaastumiseks peab seltsi liige tegema kirjaliku avalduse juhatusele. Väljaastumise päevast lõpevad liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused. Liige arvatakse MTÜ TOLEKA AHJA  liikmeskonnast välja ka tema väljaarvamisel juhatuse poolt kui ta on kahjustanud MTÜ TOLEKA AHJA mainet või vara ja liikme surma korral. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust

5.      JUHTIMINE
MTÜ TOLEKA  AHJA juhtorganiteks on liikmete üldkoosolek ja juhatus.
5.1. Üldkoosolek:

5.1.1. MTÜ TOLEKA AHJA  kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, millel iga seltsi liikmel on üks hääl.
5.1.2. MTÜ TOLEKA AHJA üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine. Käesoleva põhikirja muutmise ja täiendamise algataja edastab vastavad kirjalikud ettepanekud seltsi liikmetele vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku kokkukutsumist
b) eesmärgi muutmine. Käesoleva põhikirja muutmise ja täiendamise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle 2/3 (kahe kolmandiku) otsustusvõimelisel üldkoosolekul osalevatest seltsi liikmetest.

c) juhatuse liikmete määramine

d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine
e) seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks
f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse
5.1.3. MTÜ TOLEKA AHJA üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
a) aastaaruande kinnitamiseks
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad

5.1.4 MTÜ TOLEKA AHJA üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab seltsi juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale seltsi liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.

5.1.5. MTÜ TOLEKA AHJA üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud üle poole seltsi liikmetest

5.1.6. MTÜ TOLEKA AHJA üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest

5.2  Juhatus

5.2.1 MTÜ TOLEKA AHJA juhatus on üldkoosoleku poolt moodustatav täitevorgan, mille ülesandeks on korraldada seltsi tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal:

a) valmistab ette üldkoosolekuid

b) kindlustab üldkoosoleku otsuste täitmise

c) võtab vastu seltsi liikmeid, otsustab liikmete väljaarvamise vastavalt käesolevale põhikirjale

d) otsustab muid seltsi tegevusega seotuid küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse

d) kehtestab enda töökorra, annab oma tegevusest aru üldkoosolekule

5.2.2. MTÜ TOLEKA AHJA juhatuse suurus on 2-3 liiget. Juhatuse suuruse
otsustab üldkoosolek. Juhatuse liige peab olema seltsi liige. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.
5.2.3. MTÜ TOLEKA AHJA nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 100.000 krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.

5.2.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus

5.2.5. Juhatuse koosolekud toimuvad vajadusel, kuid mitte harvemini kui kord aastas. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest

5.2.6. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada seltsi kõikides õigustoimingutes iseseisvalt, kui seadus ei ole sätestanud teisiti.

5.2.7. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees või tema ülesandeid täitev juhatuse liige, kes tagab vajadusel nende protokollimise.          

6.      MAJANDUSTEGEVUS:
6.1. MTÜ TOLEKA AHJA vara tekib:
6.1.1. liikmemaksudest;
6.1.2. varalistest annetustest ja eraldistest;
6.1.3. riigi- ja kohaliku omavalitsuse eelarvetest saadavatest toetustest ja eraldistest ning Euroopa- jm. riigi fondidest;
6.1.4. muust tulust, mis saadakse seltsi põhikirjas sätestatud eesmärkide realiseerimiseks arendatava tegevusega.
6.2. MTÜ TOLEKA AHJA  ei osale ettevõtluses ega muus tegevuses, mis ei ole suunatud seltsi eesmärkide täitmisele.
6.3. MTÜ TOLEKA AHJA omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omamise piirangut seadus ei sätesta.
6.4. MTÜ TOLEKA AHJA vara kasutatakse vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvele.
6.5. MTÜ TOLEKA AHJA  ei vastuta oma liikmete ja tema liikmed ei vastuta seltsi varaliste kohustuste eest.
6.6. MTÜ TOLEKA AHJA  vastutab oma varaliste kohustuste eest kogu talle kuuluva varaga. Ühingu liige vastutab ühingu kohustuste täitmise eest oma varalise osaluse piires.

      7.    ÜHINEMINE JA LÕPETAMINE:
            7.1MTÜ TOLEKA AHJA võib ühineda teise mittetulundusühinguga üldkoosoleku otsuse alusel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle 2/3 (kahe kolmandiku) osalenud liikmetest.
            7.2MTÜ TOLEKA AHJA  lõpetatakse üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 (kahe kolmandiku) otsustusvõimelisel üldkoosolekul osalevatest liikmetest.

            7.3 MTÜ TOLEKA AHJA  likvideerimise (reorganiseerimise) otsuses nimetatakse seltsi õigusjärglane, kellele lähevad üle seltsi õigused ja kohustused ning seltsi varad.    

      8.   RAAMATUPIDAMINE:
            8.1. Juhatus korraldab MTÜ TOLEKA AHJA raamatupidamist vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusele.

 Käesolev põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga seltsi asutamiskoosolekul

 Ahjal, 25.05.2010. a.

            Seltsi asutajad:    Toomas Lillo            Lennart Loid                                                              

                                                                                                                     

                                                                                                                                             

Voog. Tee ise koduleht!