EST RUS

Ahja Valla Tuglase Muuseum

MITTETULUNDUSÜHING AVAR – Tuglase Sõprade Selts 

PÕHIKIRI

Registrikood 80186125

A/A 221021703738 Swedpank

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing (edaspidi nimetatud MTÜ) AVAR on vabatahtliku, demokraatlikel põhimõtetel tegutsev organisatsioon.

1.2 MTÜ ametlikuks nimetuseks on MTÜ AVAR

1.3 MTÜ asukohaks on Eesti Vabariik, Ahja alevik, postiindeks: 63710

1.4 MTÜ majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.5 MTÜ on iseseisev juriidiline isik, tal on oma pangaarve ja pitsat.

1.6 MTÜl on oma sümboolika (vapp, lipp, märk jne).

1.7 MTÜ teeb koostööd riigi-, spordi-, haridus- ja kultuuriasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja liikumistega, teiste organisatsioonide ja klubidega, samuti muude MTÜ tegevusest huvitatud ettevõtete ja organisatsioonidega. 

2 MTÜ EESMÄRGID JA TEGEVUSSUUNAD

2.1 MTÜ eesmärgiks on Ahja vallas elavate ning siit pärit inimeste omaalgatuse edendamine traditsioonide, kultuuri, hariduse, sotsiaal- ning turismivaldkonnas Ahja vallas.

2.2 MTÜ tegevuse põhisuunad on:

a)     Fr. Tuglase pärandi elavdamine ning populariseerimine;

b)     Koolituste ning seminaride korraldamine;

c)      Kultuuri, haridus- ja spordiettevõtmiste organiseerimine;

d)     Traditsioonilises ja ajaloolises mõistes oluliste objektide taastamine, populariseerimine ning korrashoid;

e)     Heategevusüritused (oksjonid, väljamüügid, kontserdid jne);

f)        Klubilise tegevuse arendamine;

g)     Kultuurivahetusprogrammid;

2.3 Oma eesmärkide saavutamiseks MTÜ:

a)     algatab, viib läbi ja propageerib ühisprojekte ning –uuringuid;

b)     teeb koostööd teiste organisatsioonide- ja klubidega välisriikides;

c)      teeb koostööd avalik-ja eraõiguslike isikutega Eestis ja mujal regioonides;

d)     arendab majandustegevust sel määral, kui see on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja materiaalsete programmide realiseerimiseks;

e)     asutab erakoole 

2.4.MTÜl on õigus rentida ning omandada kinnis- ja vallasvara Eesti Vabariigi seadusandlluses ettenähtud tingimustel.

2.5 MTÜl on õigus sõlmida Eesti Vabariigi ja teiste juriidiliste ja üksikisikutega vajalikke ostu-müügi-, tööettevõtu-, kindlustuse-, laenu-, veo-, hoiu- käsundus-, komisjoni-, rendi-, töö-, ja muid põhitegevusega seonduvaid lepinguid.

2.6 MTÜl on õigus moodustada põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks esindusi ja fonde.

2.7 MTÜl on õigus avada ja sulgeda arveldus-, jooksvaid- ja erikontosid pankades.

3 MTÜ LIIKMESKOND, LIIKMEKS ASTUMISE, LAHKUMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD

3.1 MTÜga võivad ühineda üldkoosoleku otsusel Eesti Vabariigis tegutsevad juriidilised ja üksikisikud, kes tunnustavad MTÜ põhikirja. MTÜ liikmeks astumiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse, mille MTÜ koosolek on kohustatud läbi vaatama 15. päeva jooksul arvates avalduse esitamise kuupäevast ning tegema otsuse sama tähtaja jooksul.

3.2 Üldkogul on õigus MTÜ liige liikmeskonnast välja arvata, kui liige:

3.2.1 jätab korduvalt tasumata liikmemaksu;

3.2.2 rikub MTÜ põhikirja või ei täida juhatuse või teiste juhtorganite otsuseid.

3.3 MTÜ liikmeskonnast võib igal ajal vabalt välja astuda informeerides sellest kirjalikult üldkoosolekut.

4 MTÜ LIIKME ÕIGUSED

4.1 MTÜ liikmetel on õigus:

4.1.1 esitada MTÜ liikmete hulgast esindajaid MTÜ juhtorganitesse, olla ise valitud ja võtta osa MTÜ teiste organite moodustamisest;

4.1.2 esitada MTÜ organitele ettepanekuid ja arupärimisi;

4.1.3 osaleda MTÜ poolt korraldatavatel üritustel;

4.1.4 kasutada MTÜ sümboolikat vastavalt kehtestatud reglemendile;

4.1.5 osaleda põhikirjas ettenähtud korras MTÜ majandustegevuses ja selle juhtimisel ning vabalt tutvuda igal ajal MTÜ dokumentatsiooniga, v.a. lepingute ja dokumentatsiooniga, mis MTÜ huvides või seoses sõlmitud lepingutega on MTÜ juhatuse poolt tunnistatud konfidentsiaalseks.

5 MTÜ LIIKME KOHUSTUSEDJA VASTUTUS

5.1 MTÜ liikmeskond on kohustatud tunnustama ja täitma MTÜ põhikirja ning tasuma liikmemaksu ja järgima MTÜs kehtestatud kodukorda.

5.2 MTÜ liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega , samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega MTÜle süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.

6 MTÜ JUHTIMINE

6.1 MTÜ kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolekust tuleb informeerida MTÜ liikmeid kirjalikult vähemalt üks kuu enne selle toimumist.

6.2 MTÜ erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt siis, kui seda taotleb vähemalt 1/10 (üks kümnendik) MTÜ liikmetest

6.3 MTÜ otsused on pädevad, kui kohal on üle 50% MTÜ liikmetest. Juhul, kui üldkoosolekule ilmub vähem, kui 50% MTÜ liikmetest, määrab juhatus kolme nädala jooksul uue üldkoosoleku aja, sama päevakorraga, ja teatab sellest kirjalikult kõigile MTÜ liikmetele. 

6.4 Teistkordne MTÜ üldkoosolek on pädev võtma vastu otsuseid olenemata sellel osalevate MTÜ liikmete arvust. 

6.5 Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, mis olid teatavaks tehtud üldkoosoleku kokkukutsumisel. Teistes küsimustes võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle 50 % üldkogu liikmetest. 

6.6 Igal MTÜ liikmel on hääletamiseks üks hääl;

6.7 MTÜ põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud  üle 2/3 üldkoosolekul osalevatest liikmetest. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisega.

6.8 Põhikirjas ettenähtud MTÜ eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek; 

6.9 Üldkoosoleku otsused, välja arvatud punktis 6.7 ja 6.8 sätestatu võetakse vastu lihthäälteenamusega.

6.10 Üldkoosolek:

6.10.1 valib lahtistel hääletamistel enda seast kolmeks aastaks 3-5 (kolme kuni viie) liikmelise juhatuse, milline täidab üldkoosoleku ülesandeid, v.a põhikirjas ettenähtud ülesanded, mis on üldkoosoleku ainupädevuses;

6.10.2 teeb muudatusi MTÜ põhikirjas, kinnitab põhikirja;

6.10.3 määrab kindlaks MTÜ põhikirjaliste tegevuste suunad ja vormid;

6.10.4 lõpetab MTÜ tegevuse;

6.10.5 moodustab likvideerimiskomisjoni;

6.10.6 MTÜ üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid ka muudes MTÜ tegevust puudutavates küsimustes;

6.10.7 valib MTÜ põhikirjajärgsed organid;

6.10.8 kuulab ära MTÜ juhatuse aruanded MTÜ tegevuse kohta;

6.10.9 kontrollib juhatuse tegevust MTÜ rahaliste vahendite kasutamisel;

6.10.11 MTÜle kuuluva kinnisvara või registrisse kantud vallasvara võõrandamine ja asjaõigusseaduse järgse koormamise otsustamine ning tingimuste määramine nimetatud tehingutes;

6.10.12 kinnitab MTÜ  aastaeelarve ja selle täitmise aruande; 

6.10.13 kinnitab majandusaasta aruande, raamatupidamisaruande, juhatuse tegevusaruande ning revisjonikomisjoni poolt koostatud revideerimisakti;

6.10.14 otsustab liikmelisuse;

6.10.15 otsustab küsimused, mis ei ole seaduste või MTÜ põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

6.11 Üldkoosolek annab korraldusi MTÜ juhtimise korraldamisel. Üldkoosoleku nõusolek on juhatusele vajalik kõikideks tegevusteks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest.

6.12 MTÜ koosolekul on õigus:

6.12.1 teha MTÜ nimel avaldusi ja ettepanekuid

6.12.2 moodustada alalisi ja ajutisi töörühmi ja komisjone.

6.13 Üldkoosoleku kodukorra kinnitab koosolek.

6.14 MTÜ esindab ja tema igapäevast tööd juhib põhikirja alusel ja üldkoosoleku otsustest lähtudes 3-5 (kolme kuni viie) liikmeline juhatus. 

6.15 Juhatus:

6.15.1 juhib MTÜ igapäevast tegevust ja võtab vastu otsuseid, mis ei kuulu MTÜ üldkoosoleku ainupädevusse;

6.15.2 tagab üldkoosoleku otsuste täitmise;

6.15.3 sõlmib lepinguid, sealhulgas töölepinguid MTÜ palgaliste töötajatega;

6.15.4 sõlmib ja lõpetab töötajatega töölepinguid;

6.15.5 käsutab MTÜ vara ja vahendeid;

6.15.6 avab pankades arveldus- ja muid kontosid;

6.15.7 annab käskkirju ja korraldusi;

6.15.8 arendab muud tegevust, mis on vajalik MTÜ põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

6.16 Juhatuse igal liikmel on õigus esindada MTÜ kõikides õigustoimingutes.

6.17 Juhatuse liikme võib MTÜ üldkoosolek tagasi kutsuda, kui ta ei täida oma kohustusi või ei saa seda mingil mõjuval põhjusel teha. Sellisel juhul valitakse juhatuse uus liige.

6.18 Juhatus peab andma MTÜ koosolekule teavet MTÜ juhtimise kohta.

6.19 Juhatus esitab üldkoosolekule kinnitamiseks MTÜ aastaeelarve ja oma tegevusaruande.

7 MTÜ VARA JA FINANTS-MAJANDUSTEGEVUS

7.1 MTÜ varaks on temale kuuluvad materiaalsed väärtused ja rahalised vahendid, mis moodustavad:

7.1.1 sisseastumis- ja liikmemaksudest(suurus ja tasumise kord määratakse MTÜ üldkoosoleku poolt);

7.1.2 annetustest, kingitustest ja sponsorsummadest;

7.1.3 varast, mille füüsiline või teine juriidiline isik võõrandab MTÜ kasuks;

7.1.5 varast, mille MTÜ soetab;

7.1.6 muust seaduslikust tulust ja varast.

7.2 MTÜ eraldatud riigieelarveliste vahendite kasutamine toimub riigieelarve seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud eesmärkidel.

7.3 MTÜ juhatus võib MTÜ kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata suuremate kui 10000 (kümme tuhat) krooni tehingute puhul ainult MTÜ üldkoosoleku nõusolekul.

7.4 MTÜ vara kasutatakse: MTÜ töö korraldamiseks; lepinguliste tööde eest tasumiseks; MTÜga töösuhetes olevate isikute töö tasustamiseks; põhivahendite ja muu vara soetamiseks; muude põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalikel eesmärkidel.

7.5 MTÜ raamatupidamist teostatakse vastavuses Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele. 

8 REVISJON

8.1 MTÜ majandustegevuse ning vara seisundi kontrollimiseks nimetab MTÜ üldkoosolek kaheks aastaks ühe kuni kolme liikmelise revisjonikomisjoni, milline kontrollib arvestusaastate dokumentatsiooni ning finants-majanduslikku tegevust.

8.2 Revisjoni tehakse MTÜs mitte harvem, kui üks kord aastas.

9 ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

9.1 MTÜ ühinemine, jagunemine või tegevuse lõpetamine toimuvad mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.

9.2 MTÜ tegevuse lõpetamisel, pärast võlausaldajate kõikide nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist, jagatakse allesjäänud vara analoogilise tegevusvaldkonnaga ühingule.

9.3 MTÜ tegevuse lõpetamine otsustatakse üldkoosolekul, kui sellise otsuse poolt hääletab vähemalt 2/3 MTÜ üldkoosolekul kohalviibivatest liikmetest.

Mittetulundusühing Tuglase Sõprade Seltsi põhikiri on üldkogu poolt vastu võetud ja kinnitatud Ahjal, 10. detsembril, 2002. aastal.

Mittetulundusühing AVAR - Tuglase Sõprade Selts põhikiri  ja asutamisleping allakirjutatud  Ahjal, 13.02.2003. 

Asutajaliikmed: 

Siiri Lepasaar; Evely Otsa; Juta Otsa; Piret Palm; Anne Reinhold; Katrin Roositalu; Kaire Nurk; Külli Vardja; Kadri Ugur; Terje Luude; Aili Siitoja; Maren Mõtsar; Margit Bunder; Katrin Ohakas

Tegevliikmed seisuga 2010:

Piret Palm; Inge Saksing; Kaire Nurk;  Heli Osik; Maigi Osik; Juta Otsa; Anne Sammel

Voog. Tee ise koduleht!