EST RUS

Ahja Valla Tuglase Muuseum

KIVIMAJA  KÜLASELTSI  LEPING

Kinnitatud 09.09.2009


I. Üldsätted

1. Seltsi nimi Kivimaja Külaselts, edaspidi KKS. Selts on moodustustatud Ahjal, ühe vanima kolhoosiaegse korterelamu maaalal.  Paiga  iseloomuomadus on magnetina ligi tõmmata naabreid ning eriti ümbruskonna noori ja lapsi. Viimaste aastate jooksul on toimunud mitmeid ühisettevõtmisi, mis on andnud tõuke käesoleva seltsi moodustamiseks. Seal kus juba on, eks sinna tuleb alati lisa juurde.  Külarahvas teab rääkida, et vanasti oldud ümbruskonnast ikka oma lapsi kodu kutsumas käidud Kivimaja juurest, kus õhta hildani lapsed mängisivad. Neil seal oma kiige- ja palliplats, liivakast ja mängumaja, suiti heinaaal oli ka lakapäälne värskete heintega  lemmikpaik. Olivad naabruskonna naesed ja mehed samuti seltsilised kas ubinaaias või talgutel, istuti niisama õhtaspoolikut veetma või kaeti saunasoojenemist, peeti aru ilmaelu üle ja hoiti saunatamisejärjekõrda.  Kivimajast ehk siis Pesakastist on  aegade jooksul alates 1968.a. omale kodu leidnud hulk inimesi.  Pesakonna suurenedes on eluruum kitsaks jäänud ning siit on välja lennanud palju peresid, nende  pesamunad aga leidnud ikka tee tagasi lapsepõlve mängumaadele Pesakasti juurde…

2. KKS aadress on:  Kivimaja Külaselts, Tartu mnt 6-6, Ahja vald, 63710 Põlvamaa,  Eesti Vabariik.


3. Oma tegevuses juhindub KKS Eesti Vabariigi kehtivast põhiseadusest, alamatest õigusaktidest ning käesolevast lepingust.


4. KKS eesmärgid ja tegevussuunad:

4.1.  KKS eesmärgiks  on Ahja vallas Kivimaja Külaseltsi omaalgatuse ja seltsielu edendamine traditsioonide, kultuuri, spordi, hariduse ning sotsiaalvaldkonnas. 

4.2. KKS tegevuse põhisuunad on:

a) Pesakasti liikumise uurimine ning kroonikasse jäädvustamine;

b) Pesakasti maa-alal traditsioonilises ja ajaloolises mõistes oluliste objektide taastamine ning väljaarendamine ning korrashoid - rõhuasetus keskkonnateadlikkus, loodushoid ja maakivikasutus, pürgides maakonna heakorrastatud kruntide ja kaunimate kodude ”märgatud” tabelisse;

c) Pesakasti maa- ja puhkeala väljaarendamine ja atraktiivseks muutmine: haljasala, lõkkeplatsi, grillimiskoha, mänguväljaku, liivakasti, palliplatsi väljaarendamine koos seltsi esindusruumi, pesemisvõimaluste, saunakultuuri ja traditsioonide taaselustamisega; 

d) KKS heategevusüritused (oksjonid, väljamüügid, kontserdid jne.);

e) KKS kultuuri, haridus ja spordiettevõtmiste algatamine, taaselustamine ning korraldamine, nt. Hurdaoru mängud,  jaanipäevatraditsioon, talgupäevad  jne;

f) Pesakasti sotsiaalse elanikkonna elavdamine, motiveerimine ja kaasamine läbi tegevuste;

g) Jaan Matsoni – KaeraJaani sünnikoha elluäratamine ning pärandi populariseerimine tema sünnikohas Ahja vallas, Pesakasti Külaseltsi platsil -Tartu mnt. 6;

”Pool sajandit tagasi oli Ahja mõisa ja Kärsa küla vahelise maantee ääres oru kaldal armetu onn.”…Märkmeid Kaera-Jaani kohta, Friedebert Tuglas, Põlvamaa Kodulookogumik Minevikumälestusi III, Põlva 2005, lk 135-137.

Märkmed annavad alust kinnitada, et tegemist on  PKKS piirkonda kuuluva alaga. 

4.3 Oma eesmärkide saavutamiseks KKS algatab, viib läbi ja propageerib ühistööd- ja projekte

5. KKS ei ole poliitiline ega sektantlik.
6. KKS majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.
II. Liikmed

1. KKS liikmeks võib olla Pesakastiselav, üüriline, selle lähiümbruses elav ning Pesakastist välja lennanud juriidiline ja füüsiline isik, kes on nõus kandma KKS lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi. KKS liikmeks astumise avaldus peab olema vormistatud kirjalikult. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise korral teatab juhatus avalduse esitajale kirjalikult keeldumise põhjuse.
2. KKS liikmel on õigus:
2.1. osaleda üldkoosoleku kaudu KKS otsustusprotsessides;
2.2. saada juhatuselt teavet KKS tegevuse kohta;
2.3. KKSst välja astuda.
3. KKS liige on kohustatud:
3.1. tasuma liikmemaksu 100.- eek. aastas või 25.- eek kvartalis. 2009.a. maks rakendub alates 01.10.2009. Edaspidi üldkoosoleku poolt määratud suuruses ja sätestatud korras. Juhul, kui liige ei ole võimeline liikmemaksu tasuma, võib juhatus vähendada liikmemaksu selle konkreetse liikme puhul;

Liikmemaksu kohustus ja hääleõigus rakendub alates 18. eluaastast.
3.2. aitama oma tegevusega kaasa KKS arengule;
3.3. tunnustama ja austama KKS põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse õiguspäraseid otsuseid ja korraldusi.
4. Liige võib KKS-st välja astuda siis, kui ta seda soovib. Selleks tuleb KKS juhatusele esitada vastav kirjalik avaldus.
5. Seltsi liikme võib KKS-st välja arvata juhatuse otsusega, kui:

5.1. KKS liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud seltsi liikmemaksu;

5.2. KKS liige ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi seltsi üldkoosolekul või seltsi poolt korraldatud üritusel;


III. Üldkoosolek

1. Üks kord aastas toimub liikmete üldkoosolek.
2. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab kõikidele liikmetele ette teatama vähemalt 7 päeva.
3. Juhatus peab erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 KKS liikmetest.
4. Juhatus võib kutsuda erakorralise üldkoosoleku kokku siis, kui juhatus näeb selleks vajadust või KKS huvid seda nõuavad.
5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb üle poole KKS liikmetest.
6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid kõikides PKKS juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või KKS lepinguga antud juhatuse pädevusse ning mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.
7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud KKS liikmetest.
9. KKS tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi KKS liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
10. Lepingu muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest. Üldkoosoleku ülesannet ei või täita volinike koosolek.
11. Üldkoosolek otsustab majandusaasta aruande kinnitamise.

IV. Juhatus

1. KKS juhatus koosneb 5. juhatuse liikmest, kelle seast valitakse juhatuse esimees, kes kinnitab ametisse raamatupidaja.

Juhatuse liikmeteks on valitud:

Ralf Toming; Veiko Ring; Katrin Roositalu; Heiki Viigand; Marju Jürgenson.

Juhatuse esinaine: Katrin Roositalu

Raamatupidaja: Ülle Ring

KKS arveldusarve: 221041776156 Swedbank, konto registreeritud Katrin Roositalu nimele, vaba ligipääs on  raamatupidaja Ülle Ringil.

2. Juhatuse esimehel ja raamatupidajal on õigus esindada KKS-d kõigis õigustoimingutes arvestades käesolevas lepingus seatud piiranguid.
3. Juhatus peab andma KKS üldkoosolekule vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande.
7. Juhatus korraldab KKS liikmete arvestuse ning otsustab aastase liikmemaksu suuruse.

V. Vara

1. KKS ei taotle oma tegevusega finantskasumit.
2. KKS rahalised vahendid moodustuvad:
2.1. Liikmemaksudest, mis makstakse kord aastas või kvartali kaupa.
2.2. Sponsorite annetustest.
2.3. Pangakrediidist.
2.4. Riiklikest toetustest.
2.5. Fondide toetustest.
2.7. Muudest seadusega ettenähtud korras saadavatest tuludest.
3. Liikmel ei ole õigusi KKS varale, KKS-l pole õigusi oma liikmete varale.
4. KKS kõiki rahalisi ja muid vahendeid kasutatakse lepinguliste eesmärkide saavutamiseks.
5. KKS võib:
5.1. Sõlmida lepinguid organisatsioonide, ettevõtete, asutuste ja üksikisikutega.
5.2. Palgata töötajaid ning maksta kompensatsioone.

VI. KKS tegevuse lõpetamine

1. KKS tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega.

2. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab 2/3 üldkoosolekus osalenud liikmetest.
3. KKS likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Mitme likvideerija korral on neil õigus esindada KKS ainult ühiselt.
4. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist, antakse vara üldkoosoleku otsusega KKS-ga sarnase eesmärgiga seltsile.

Kivimaja Külaseltsi asutajaliikmed:

Katrin Roositalu; Laita Käspre; Jakob Peebo; Ralf Toming; Ülle Ring; Veiko Ring; Urmas Roositalu; Urmas Rämmal; Janno Päevloo; Arles Rosenthal; Kevin Klujev; Mikk Seene; Marju Jürgenson; Kaidi Kalda; Mario Pihlak; Evely Roositalu; Kalmer Lilleorg; Janar Ring; Kristiina Roositalu; Heiki Viigand; Gregor Jürgenson; Jagnar Jürgenson; Timmo Rämson; Maris Ilus;
Voog. Tee ise koduleht!