EST RUS

Ahja Valla Tuglase Muuseum

KINNITATUD

                                                                                             Ahja Vallavolikogu 26.09.2007.a.

                                                                                                määrusega nr 14

AHJA VALLA TUGLASE MUUSEUM

PÕHIMÄÄRUS

I ÜLDSÄTTED

1.1.     Ahja Valla Tuglase Muuseum (lühendatult: AVTM) on kohaliku omavalitsuse hallatav munitsipaalasutus, mille ülesandeks on koguda, säilitada, uurida ja eksponeerida endise Võnnu kihelkonna Ahja mõisa aja- ja kultuurilooga seotud esemeid, dokumente ja materjale ning korraldada nende vahendamist teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel.

1.2.     AVTM ametlik aadress on Tartu mnt. 21, Ahja alevik, Põlva maakond 63710, telefon ja fax 79 70 100.

1.3.     Teaduslikult ja metoodiliselt juhendab AVTM-i maakonnamuuseum. AVTM juhindub oma tegevuses muuseumiseadusest, oma põhimäärusest ja teistest õigusaktidest. Museaalide kogumise, säilitamise, korrashoiu ja eksponeerimisega tegeleb muuseumi juhataja.

II  JUHTIMINE   

2.1.      Muuseumi tegevust korraldab juhataja, kes on oma tegevuses iseseisev.

2.2.     Juhataja vakantse ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.

2.3.     Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus.

2.4.     Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

2.5.     Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

2.6.     Juhataja töötasu määrab vallavalitsus.

2.7.     AVTM  juhataja:

2.7.1.  tegutseb muuseumi nimel volikirjata ning esindab asutust kõigis riigiasutustes, kohalike omavalitsusüksuste ametiasutustes ja munitsipaalasutustes,            äriühingutes ning organisatsioonides;

2.7.2.  sõlmib asutuse edukaks tööks vajalikke lepinguid teiste asutuste, äriühingute,            organisatsioonide ja füüsiliste isikutega;

2.7.3.  esitab vallavalitsusele kinnitamiseks teenistujate koosseisu;

2.7.4.  komplekteerib asutuse personali koosseisu vastavalt vajadustele ja võimalustele;

2.7.5.  sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab alluvate töölepinguid koostöös valla juristiga;

2.7.6.  töötab välja oma tööks vajalikke õigusakte ning esitab neid vajadusel

           vallavalitsusele kinnitamiseks;

2.7.7.  töötab välja ning kinnitab asutuse töösisekorraeeskirja ja alluvate ametijuhendid;

2.7.8.  määrab alluvate töötasud ning otsustab neile preemiate, toetuste või lisatasude              maksmise asutusele eraldatud töötasufondi piires;

2.7.9.  annab välja käskkirju ja väljastab volitusi;

2.7.10. koostab muuseumi tegevuskava;

2.7.11. esitab nõutavad aruanded asjaomastele ametiasutustele;

2.7.12. koostab eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsusele ning vastutab eelarvest             kinnipidamise eest; käsutab muuseumi eelarve vahendeid ja teisi muuseumile             laekunud rahalisi vahendeid;

2.7.13. esitab vallavalitsusele ettepanekud asutuse kasutuses oleva amortiseerunud             ning moraalselt vananenud vara osas;

2.7.14. lahendab tööalase koolituse küsimusi;

2.7.15. vastutab asutuses tuleohutusnõuete täitmise eest;

2.7.16. lahendab kõiki asutuse tegevusega seotud küsimusi, mis ei ole antud kellegi             teise pädevusse.

2.8.     Juhataja kannab üldvastutust asutuse tegevusvaldkonna sisulise töö,

  majandustegevuse ja asutuse kasutuses oleva vara eest.

2.9.     Vastutab materiaalselt muuseumi fondides olevate esemete ja muude

materjalide  säilimise eest.

III MUUSEUMI TEGEVUS 

3. Muuseum:

3.1.1.  kogub, säilitab, uurib ja süstematiseerib Ahja ajalugu, loodust ning inimeste    tegevust kajastavaid materjale;

3.1.2.  kogub ja tutvustab Väikese Illimari aegset Ahja mõisa elu-oluga seonduvat;

3.1.3.  kogub ja säilitab kirjanik Fr. Tuglase elu ja loomingut kajastavaid materjale, isiklikke esemeid ning tutvustab museaale üldsusele ekspositsioonide, näituste ja massimeediavahendite kaudu teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel  eesmärkidel;

3.1.4.  koostab ekspositsioone ja näitusi, mis annaksid ülevaate kirjanik Fr. Tuglase elust ja loomingust, Väikese Illimari aegse Ahja mõisa elust-olust ning Ahja aleviku ja  valla arengust, tänapäeva ahjalaste elust ja seltsitegevusest;

3.1.5.  annab välja ajaloolis-kultuurilisi ning informatiivseid trükiseid Ahja kohta.

3.2.     AVTM-i käsutuses on 0,4 ha väliruum.

3.3.     AVTM-il on õigus pidada suvekohvikut, korraldada üritusi,  tegelda trükiste ja               suveniiride müügiga ning osutada giiditeenust endises Võnnu kihelkonnas.

3.4.     Nende ülesannete realiseerimiseks teeb AVTM koostööd teiste muuseumite,            kultuuri- ja haridusseltside, raamatukogude ning koolidega

IV MAJANDUSTEGEVUS

4.1.      AVTM-i rahastamine toimub läbi vallaeelarve.

4.2.     AVTM võib saada rahalisi vahendeid vallaeelarvest, eraldisi ja toetusi

riigieelarvest, laekumistena sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt ning oma tegevusega seotud tasulistest teenustest. Muuseumi poolt osutavate tasuliste teenuste hinnad kinnitab vallavalitsus.

4.3.     AVTM võib vastu võtta annetusi ja kingitusi kooskõlastatult vallavalitsusega,             päranduse vastuvõtmise otsustab vallavolikogu.

4.4.     AVTM-i valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub            vastavalt Ahja vallavara  valdamise, kasutamise ja käsutamise eeskirjale.

4.5.     AVTM esitab talle eraldatud rahaliste vahendite kasutamise aruanded ja            ülevaated oma tegevusest Ahja Vallavalitsusele ning muud aruanded vastavalt           seaduses kehtestatud korrale.

4.6.     Muuseumikogusse kuuluvaid museaale ei saa võõrandada ega anda tagatiseks.

Muuseumikogu täiendatakse eesmärgipäraselt selle terviklikkuse põhimõttest 

lähtudes. Muuseumikogu täiendamisel on AVTM iseseisev.

4.7.     Museaalide üle ei peeta rahalist arvestust. Museaalide arvelevõtmine ja

          säilitamine toimub vastavalt kultuuriministeeriumi kehtestatud korrale.

V  MUUSEUMI ÜMBERKUJUNDAMINE VÕI TEGEVUSE LÕPETAMINE

5.1.      AVTM-i ümberkorraldamise või tema tegevuse lõpetamise otsustab Ahja Vallavolikogu, teatades sellest Kultuuriministeeriumile vähemalt kolm kuud enne  ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise kavandatavat tähtaega.

5.2.     AVTM-i tegevuse lõpetamisel antakse muuseumikogu koos

           arvestusdokumentatsiooniga üle teisele muuseumile.

5.3.           Muuseumikogu üleandmisega seotud küsimused lahendab kultuuriministeerium  koos kohaliku omavalitsuse volikoguga.

Voog. Tee ise koduleht!